Algemene voorwaarden

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand.
 2. Indien op de offertes levertermijnen en of uitvoeringstermijnen zijn voorzien, zijn deze bij benadering opgegeven. In geval van overmacht of verlating van leveringen van producten aan Aservis, zal dit als overmacht moeten worden beschouwd.
 3. Elke bestelling schriftelijk of per mail betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 4. In het algemeen dienen gevraagde voorschotten voldaan te zijn voor aanvang van de werken.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard, wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.
 6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Aservis tot volledige betaling. Gedurende deze periode heeft Aservis het recht om alle aangeleverde diensten teniet te doen, met oog op inning van de openstaande betalingen, ongeacht welke directe of indirecte schade dit mag berokkenen aan de klant en diens activiteiten.
 7. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van een forfaitaire vergoeding van 10 % per maand op het factuurbedrag met een minimum van 250,00 euro excl btw. 
 8. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand bij abnormaal gebruik van leidingen en toestellen, of van vloeistoffen die niet geschikt zijn voor de installaties.
 9. Aservis kan niet verantwoordelijk geacht worden voor beschadigingen van behang, vloeren, muren, tegels, verven en aanverwanten bij het maken van nodige doorgangen.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.
 11. Elke opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voor gelezen en begrepen te hebben bij bestelling.
 12. Voor uitgebreidere werken dienen aangerekende voorschotten alsvolgt voldaan te worden, 40 % bij akkoord offerte of in onderling overleg, 40 % bij start van de werken en resterend saldo 20 % bij oplevering van onze werken.